کلمه عبور :
رمز عبور :
همکاری با مراکز
نام مرکز :
‎پژوهشکده باقر العلوم
سمت :
‎محقق و مترجم
نوع فعالیت :
‎تحقیق و ترجمه

نام مرکز :
‎پژوهشکده معصومیه
سمت :
‎استاد هادی
نوع فعالیت :
‎راهنمایی محققان

نام مرکز :
‎تربیت مدرس صدیقه کبری س
سمت :
‎استاد
نوع فعالیت :
‎تدریس

نام مرکز :
‎جامعه الزهراس
سمت :
‎استاد
نوع فعالیت :
‎تدریس

نام مرکز :
‎جامعه المصطفی
سمت :
‎هیئت علمی
نوع فعالیت :
‎تدریس

نام مرکز :
‎حوزه علمیه بناب
سمت :
‎استاد
نوع فعالیت :
‎تدریس

نام مرکز :
‎حوزه علمیه خواهران
سمت :
‎استاد
نوع فعالیت :
‎تدریس

نام مرکز :
‎حوزه علمیه قم
سمت :
‎استاد
نوع فعالیت :
‎تدریس

نام مرکز :
‎دانشگاه ادیان و مذاهب
سمت :
‎استاد
نوع فعالیت :
‎تدریس
تا تاریخ :
‎تا کنون

نام مرکز :
‎موسسه رواق حکمت
سمت :
‎محقق
نوع فعالیت :
‎تحقیق